BADANIE STOMATOLOGICZNE

Wnikliwe i szczegóło-we badanie chorego stanowi podstawę prawidłowego rozpoznania i wyiboru właściwego sposobu leczenia. W czasie badania lekarz zapoznaje się z dotychczasowym przebiegiem choroby i aktualnym stanem zdrowia chorego. Chorzy leczeni przez poszczególnych specjalistów z zakresu stomatologii wymagają niekiedy również badania ogólnego1. Badania te przeprowadza się według zasad przyjętych w innych specjalnościach lekarskich.

Specjalistyczne badania stomatologiczne przeprowadza się według ściśle określonego planu i kolejności, których przestrzeganie zapobiega przeoczeniu drobnych nlieraz szczegółów, mogących mieć istotne znaczenie dla ustalenia rozpoznania.

Badanie stomatologiczne składa się z dwóch zasadniczych części: badania podstawowego, które powinno być przeprowadzane u każdego chorego, i badań dodatkowych, wykonywanych w zależności od wskazań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>