Glantz i Nyman

Glantz i Nyman uważają, że protezy stałe są dla pacjentów ze zredukowanym podparciem ozębnowym bardziej korzystne niż protezy ruchome. Uzasadniają to tym, że proteza stała (most) zapewnia większą sztywność konstrukcji i lepsze rozłożenie sił na zachowaną ozębną niż proteza ruchoma. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany most będzie szynował ruchome, resztkowe uzębienie i w ten sposób zachowywał jego zdolność do czynności żucia. Zdaniem cytowanych autorów, u pacjentów z niewielką liczbą dobrze osadzonych zębów korzystniejsze jest wykonanie protezy ruchomej, gdyż niesie to mniejsze ryzyko pękania długiego przęsła mostu czy odcementowywania się koron od filarów. Wymienieni autorzy swoje twierdzenia opierają na obserwacji ponad 300 mostów użytkowanych od 5 do 8 lat przez pacjentów z parodontopatia- mi. W żadnym przypadku nie stwierdzono utraty filaru na skutek nasilania się choroby przyzębia. Należy jednak podkreślić, że wszyscy pacjenci przechodzili okresowe (co 3-6 miesięcy) kontrole lekarskie, mieli usuwany kamień i płytkę nazębną oraz utrzymywali bardzo dobrą higienę jamy ustnej.

Johnston i współprac, wymieniają następujące przeciwwskazania do wykonywania mostów: – 1. Kiedy przestrzeń do uzupełnienia jest tak duża, że siły żucia skie- Towane na przęsło mogłyby uszkadzać tkanki otaczające zęby filarowe.

– 2. Kiedy luka jest tak duża, że przęsło z uwagi na jego sztywność musiałoby być bardzo grube i wypełniać całą wolną przestrzeń, uniemożliwiając ochronę tkanek podłoża.

– 3. Kiedy użytkowana poprzednio proteza stała wykazała, że przylegająca błona śluzowa nie toleruje stworzonych warunków.

– 4. Kiedy na skutek zaniku wyrostka zęby w przęśle w odcinku przednim musiałyby być zbyt długie i kiedy względy estetyczne wymagają odpowiedniego ukształtowania płyty przedsionkowej.

– 5. Kiedy most byłby w okluzji z naturalnymi zębami przeciwstawnymi tylko na pewnym odcinku.

– 6. Kiedy istnieją wątpliwości odnośnie do zdolności zębów filarowych i tkanek otaczających do znoszenia dodatkowego obciążenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>