Korony amalgamatowe

Korony amalgamatowe stosuje się na zęby trzonowe, rzadziej na przed- trzonowe z żywą miazgą, w przypadkach kiedy część koronowa jest tak zniszczona, że nie zapewnia wystarczającego utrzymania dla korony protetycznej. Można je zaliczyć do koron całkowitych. Według Littmana i współprac, korony amalgamatowe zapewniają następujące korzyści:

chroni przed przedostawaniem się amalgamatu w głąb kieszonki dziąsło- wej, w czasie jego kondensacji. Od strony powierzchni żującej pierścień zostaje skrócony na tyle, aby umożliwić swobodne ruchy żujące. Po docięciu pierścienia brzegi jego zostają wygładzone, a następnie za pomocą kleszczyków protetycznych oraz kowadełka i młoteczka ukształtowane wypukłości przedsionkowo-językowe i styczne. Szczególnie ważne jest odtworzenie odpowiednich styków z zębami sąsiednimi. W tym celu w tych odcinkach pierścień zostaje wycieniony lub nawet sperforowany, aby umożliwić bezpośredni kontakt płaszczyznowy z zębami sąsiednimi. Styki powinny być usytuowane możliwie blisko powierzchni żującej. Dostosowany pierścień umieszcza się na zębie, a w przestrzeniach mię- dzyzębowych umieszcza plastykowe lub drewniane kliny, które stabilizują położenie pierścienia oraz dodatkowo zabezpieczają kieszonkę dzią- słową przed przedostawaniem się do niej amalgamatu. W czasie nakładania amalgamatu i jego kondensacji należy zwrócić uwagę na dokładne odtworzenie styków. W okresie kiedy amalgamat jest jeszcze plastyczny, poleca się pacjentowi delikatnie zwierać zęby i wykonywać ruchy boczne i doprzednie. Ma to na celu wstępne ukształtowanie powierzchni żującej.

W zależności od rodzaju użytego amalgamatu, pierścień może być rozcięty na tej samej wizycie lub na następnej, po 24 godzinach. Czynności końcowe polegają na opracowaniu kamieniami powierzchni żującej, pod kontrolą kalki, ewentualnej korekcie ścian bocznych i wypolerowaniu amalgamatu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>