Leczenie desmodontozy

Leczenie desmodontozy i zapalenia, przyzębia dystroficznego podobne jest do opisanego lejczemia przyzębicy i jej positalci zapal/neij. Duży naclisik kładzie się ina leczetnie ogólnoustrojowe.

Choroby przyzębia o charakterze nowotworowym. Nowotworowa choroba przyzębia bywa uogólniona (parodontopa- thia neoplasmatica generalisata) zwana inaczej włókmdalkowattośicią albo slodiiawa|cizną dziąseł (fibromatosis seu elephantiasis gingivarum) i umiejscowiona (parodontopathia neoplasmatica localisata), czyli nadziąślak (epulis). Ze względu na .sposób leczenia włókniafcowatość dziąseł i nadziąślaki opisane >są w dziale chirurgii.

ZAKAŻENIE OGNISKOWE. Niemal od początków piśmiennictwa lekarskiego opisywane były liczne fakty związku chorób zębów :z różnymi chorobami oigólnousitrpjo- wymi. Jednak właściwa nauka o zakażęniu ogniskowym ptowstala dopiero’ w 1910 r., kiedy to Wiliam Hunter na wydziale lekarskim Uniwersytetu w Montrealu wygłosił historyczny wykład, w którym skrytykował ówczesne metody zachowawczego, leczienia, zębów. „Niejedna choroba – powiedział Hunter – powstaje dlatego, że kanały leczonych zębów są jakby probówkami z hodowlami drobnoustrojów”. Warto wspomnieć, że w 1884 r. poznański lekarz Teofil Kaczorowski stwierdził wpływ lognislk zakażenia w przyzębiu na powstawanie chorób ogól- nych. Hunterowi nauka zawdzięcza pojęcie, zakażenia ustnego1 (orał sepsis – intectio oralis), które jest częścią szerokiego pojęcia zakażenia ogniskowego (focal iniection intectio iocalis). Najczęstszą postacią zakażenia ustnego jest zakażenie zębowe (dental iniection •-• irdectio dentalis). Czynnikiem oddziaływającym chorobotwórczo na ustrój, czyli wywołującym chorobę odogniskową, jest ognisko zakażenia. Rozróżnia się ogniska czynne i bierne. Ogniska czynne mogą być jawne, tzn. uchwytne klinicznym badaniem i utajone, a wdęc wykrywalne za pomocą !specjalnych testów. Bywają ogniska pierwotne i wtórne. Wtórne są wynikiem działania pierwotnego’. Umiejscawiają się niekiedy w narządach odległych od ogniska pierwotnego. Ognisko wtórne może stać się izupełnie niezależne od pierwotnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>