Otwór podoczodołowy

Otwór podoczodołowy znajduje się w odległości 5 – 8 mm poniżej występu kostnego na dolnym brzegu oczodołu w miejscu szwu jarz- mowo-szczękowego. Kanał podoczo- łowy przebiega ku górze i na zewnątrz oraz od przodu ku tyłowi.

Znieczulenie drogą zewnętrzną wykonuje się następująco: igłę wkłuwa się w połowie wysokości rowka nosowo-wargo- wego, kierując iglę ku górze, tyło- Ryc- 61- c- ~ znieczulenie nerwu pod- wi i na zewnątrz. oczodołowego w okolicy otworu pod-

” oczodołowego b – znieczulenie ner.Po dotarciu do kości wstrzykuje wów zębodolowych górnych tylnych się 0,5 ml płynu znieczulającego, w okolicy guza szczęki. n. zębodołowe górne tylne (nn. alveolares sup. post.), 13 – n. nadoczodołowy (n. su- praorbitalis), 14 – strona bębenkowa (chorda tympani – n. Wisberga), 15 – t. mózgu środkowa (a. cerebri med.), J6 – t. szyjna zewnętrzna (a. carotis externa), 17 – t. szczękowa (a. maxiilaris), 18 – t. podjęzykowa (a. sublingualis), 20 – t. tarczowa górna (a. thyreoidea sup.), 22 – t. oponowa środkowa (a. meníngea med.), 23 – opuszka żyły szyjnej (bulbus v. jugularis), 25 – m. skrzydłowy boczny (m. pterygo- ideus lat.), 26 – dół skrzydłowo-podniebienny ( ossa pterygo-palatina), 27 – m. ryl- cowo-gnykowy (m. slylohyoideus), 23 – m. żuchwowo-gnykowy (m. mylohyoideus), 29 – m. dwubrzuścowy (m. digastricus), 30 – m. bródkowo-gnykowy (m. geniohyo- ideus), 32 – m. mostkowo-gnykowy (m. sternohyoideus), 33 – n. twarzowy (n. iacialis), 34 – zatoka czołowa (sinus Irontalis), 35 — zatoka klinowa (sinus sphenoidalis), 36 – wyrostek rylcowy (procesus styloideus), 37 – lemiesz (vomer), 38 – n. nosowe tylne górne (nn. nasales post. superiores).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>