Postępowanie

Pierwszą czynnością jest pobranie wycisków do uzyskania modeli orientacyjnych górnego i dolnego. Na modelu orientacyjnym przeprowadza się wstępną analizę paralelometryczną, bada usytuowanie ścian bocznych zębów filarowych i ocenia zasięg szlifowania zębów. Szlifowanie zębów odbywa się wg tych samych zasad co dla innego rodzaju koron osłaniających i przy użyciu takiego samego zestawu instrumentów. Opra-cowane zęby filarowe powinny być do siebie równoległe. Pewne niedokładności mogą być wyrównywane ścianami koron wewnętrznych, które modeluje się pod kontrolą paralelometru, na modelu roboczym, uzyskanym z wycisku pobranego jedną z wcześniej opisanych metod.

Gotowe korony wewnętrzne jednolite metalowe dostosowuje się na zęby filarowe i ponownie pobiera wycisk razem z tymi koronami. W celu dokładniejszego usytuowania koron w wycisku wskazane jest zastosowanie przenośników. Przenośnik jest to rodzaj czapeczki pokrywającej szczelnie koronę i zaopatrzonej w zewnętrzne zaczepy umożliwiające dobre umiejscowienie w wycisku. Przenośniki wykonuje się z akrylu lub niskotopliwych stopów metali. Pobiera się również kęsek zwarciowy i wycisk zębów przeciwstawnych. Po wykonaniu modelu roboczego, korony wewnętrzne będą na nim pokrywały zęby filarowe. Technik wykonuje następnie korony zewnętrzne, modelując je na metalowych koronach wewnętrznych. Korony zewnętrzne mogą stanowić jednolity odlew z protezą szkieletową lub być z nią połączone metodą lutowania. W przypadku protezy płytowej korony zewnętrzne zaopatruje się w uchwyty, które są zakotwiczane w akrylu. Ściany boczne koron wewnętrznych muszą być bezwzględnie równoległe względem siebie. Korony zewnętrzne mogą być jednolite metalowe lub złożone licowane akrylem lub porcelaną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>