Prawdziwe zmniejszenie liczby zębów

Prawdziwe zmniejszenie liczby zębów należy różnicować z pozornym. Obecność zawiązków zębów wykrywanych badaniem rentgenowskim świadczy o ich zatrzymaniu lub opóźnionym wyrzynaniu, a nie o zmniejszeniu liczby zębów w sensie wady rozwojowej.

Nieprawidłowości położeni a zębów. Polegają one na ich różnofcierunkiowych wychyleniach, przesunięciach powyżej1 lub poniżej poziomu zębów sąsiednich i na przemieszczeniach w wyrostku zębodołowym, poza nim, a. nawet poza szczękę (np. do jamy nosowej) lub żuchwę.

Nieprawidłości barwy zębów. W zaburzeniu tym największe znaczenie mają plamy występujące w wyniku fluorozy. Zawartość fluoru w wodzie do picia ponad 1 mg na litr wody już moiże spowodować powstawanie plam. Plamy mogą być kredowe, rdzawe i brunatne. Intensywność zabarwienia plam jest na ogół proporcjo-nalna do wartości fluoru w wodzie. W szkliwie stwierdza się ogniska d ernin erali za c j i.

N i e p r a w i d ł o w o ś c ii korzeni z ę b ó w. Dotyczą one ich liczby, kształtu i wielkości. Znaczenie kliniczne tych nieprawidłowości wiąże się z niektórymi zabiegami leczniczymi (usuwanie zębów, usuwanie miazgi z kanału zęba). Najczęściej nieprawidłowości te dotyczą zębów mądrości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>