Ubytki klinowe

Ubytki klinowe umiejscawiają się w obrębie szyjki zęba od strony przedsionkowej. Według statystyki Badzian-Kobos i Bielasa występują w zależności od wieku od O do 0,45% wszystkich zębów. Charakterystyczną cechą ubytku klinowego jest jego kształt: dwóch gładkich, lśniących płasizczyzin zbiegających .się ze sobą pod kątem od 45 do 67°. Ubytek tkanek zęba może zwiększać wrażliwość miazgi na bodźce mechaniczne, Ryc 16 ubytki klinowe termiczne i chemiczne. (wg Eulera).

Nadżerki nietypowe. Nadżerki nietypowe umiejscawiają siię na powierzchniach przedsionkowych głównie zębów przednich. Mając kształt płaskich lub półkolistych wgłębień, rozszerzających się obwodowo, nie przechodzących na brzeg sieczny i powierzchnie styczne. Przyszyjkowo pozostaje często zdrowy rąbek szkliwa. Powierzchnia nadżerek jest płaska lub wklęsła półkoliście, gładka, twarda i lśniąca. Miazga, podobnie ja!k w przypadkach ubytków klinowych, może reagować na boźdce mechaniczne, termiczne i chemiczne w czasie aktu żucia.

Etiologia ubytków klinowych i nadżerek nietypowych nie jest jasna. Pewine znaczenie (Buntiing, Hfll, Thoma) przypisuje się czynnikowi nerwowemu: duże napięcie nerwowe może zakłócać układ buforowy śliny, co’ powoduje demineiralizację tkanek zęba. Według Darby, Stocktona i Kellsa podobne znaczenie mają kwasy zawarte w :wydz,ie- łinach gruczołów ślinowych warg. Inni autoirzy zwracają uwagę ina kwaśny odczyn mogący się wydobywać z patologicznej kieszonki dzią- słowej. Nie bez !znaczenia jest też tarcie wywołane ruchami mimicznymi warg i policzków oraz twardą szczoteczką do czyszczenia zębów.

Leczenie wymienionych chorób bywa ogólne i miejscowe. Ogólnie stosuje się odkwaszanie ustroju dwuwęglanem sodu i ewentualnie działanie środkami uspokającymi układ nerwowy. Miejscowo wciera się 75% pastę fluorową, która jednocześnie zmniejsza wrażliwość zęba na !bodźce zewnętrzne. Głębsze ubytki klinowe ‚i nadżerki nietypowe wypełnia się, zabezpieczając tym ząb prized złamaniem. Wielu autorów jest zdania, że jest to celowe tylko wówczas, gdy proces chorobowy zatrzymał się. W przeciwnym razie mimo wypełnienia ubytek pogłębia się i wypełnienie wypada lub ząb ulega złamaniu. W takich przypadkach bardziej celowe jest pokrycie zęba koroną protetyczną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>