Wybór metody leczenia protetycznego

Wybór metody leczenia protetycznego zależny jest od przyczyn wywołujących dane zaburzenia zwarcia oraz od rozległości zmian.

Celem protetycznego leczenia nabytych zaburzeń zwarcia jest przywrócenie prawidłowego wzajemnego stosunku łuków zębowych, właściwej relacji żuchwy do szczęki i odpowiedniego umieszczenia głów żuchwy w dołach stawowych. W zaburzeniach wrodzonych, a zwłaszcza mieszanych (wrodzonych i nabytych), takich jak np. zgryzy głębokie powikłane patologicznym starciem i przemieszczeniem pozostałych zębów, leczenie nie przywraca, lecz tworzy nowe stosunki zwarciowe żuchwy i szczęki. Są one czymś nowym, czego nigdy nie było w danym układzie stomatognatycznym i do których układ ten stopniowo musi się adaptować (Spiechowicz i Budkiewicz 1977). W związku z tym okres adaptacji może być w tych przypadkach dłuższy i wymaga większej cierpliwości ze strony pacjenta, o czym powinien on być wcześniej uprzedzony.

W przypadkach prostych, kiedy przebudowa zgryzu polega tylko na podniesieniu wysokości zwarcia do 2 mm, postępowanie lecznicze jest jednoetapowe i przebiega w sposób rutynowy, zależnie od rodzaju wykonywanych protez, czy protezy. Przy występowaniu zaawansowanych nieprawidłowości postępowanie jest bardziej skomplikowane i wymaga leczenia długoczasowego, jak również dużego doświadczenia klinicznego lekarza i współpracy ze strony pacjenta. W takich przypadkach stosuje się postępowanie dwuetapowe, z zastosowaniem w etapie przejściowym tymczasowych protez nakładkowych, a w etapie końcowym długo- czasowych protez nakładkowych lub innego rodzaju uzupełnień protetycznych, w zależności od wskazań. Wielu autorów, jak Galasińska-Land- sbergerowa, Lewandowska, Rudnicka, Włoch, Spiechowicz podkreśla korzystny wpływ protez nakładkowych w protetycznym leczeniu zaburzeń zwarcia. Stosowanie tymczasowych protez nakładkowych jest bezpieczną metodą kontroli zgryzu konstrukcyjnego (ustalonego przez lekarza), która znalazła prawo obywatelstwa w codziennej praktyce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>