Zębodół

linijne przejaśnienie między korzeniem a kością ograniczającą zębo- dół. Jest to najłagodniejsza postać spośród wszystkich zapaleń oizębnej. Zniszczenie części ozębnej (najczęściej w okolicy wierzchołkowej)’, przylegającej kości, a niekiedy części korzenia i zastąpienie ubytku tych tkanek ziarniną widoczne jest !na zdjęciu rentgenowskim jako przejaśnienie okrągłe, owalne lub nieregularne. Zmiany widoczne na zdjęciu rentgenowskim mogą nie mieć ostrej granicy i stopniowo’ przechodzić w prawidłowe ubeleczkowamie kostne. Jest to zianninujące zapalenie ozębnej (periodontitis chionica gianulomalosa), dynamiczna postać choroby, w przeciwieństwie do dobrze ograniczonych zmian – ziarniniaków (ryc. 13). Jest to postać statyczna (łagodniejsza), zwana ziarninowym zapaleniem ozębnej (peiiodontitis chionica granulosa). Zarniiniak {granuloma) może być zwykły (simplex), nabłonkowy (epitheliale) i torbielowaty (cysticum). Ziarniniaik zwykły składa się wyłącznie z .ziarniny i włóknistej otoczki. Niektórzy autorzy (Łuikonnski, Müller ii in.) zaprzeczają istnieniu ziarniniaków zwykłych. Według nich w każdym ziarniniaku istnieje tkanka nabłonkowa w postaci skupionych gniazd lub .pasm (ziarniniak nabłonkowy). Według Siiegmunda i Webera

w młodej ziarninie ‚.początkowo może nie być tkanki nabłonkowej. Pod wpływem bodźców zapalnych wysepki Malasseza, położone w sąsiedztwie ogniska, zaczynają się rozmnażać i bujają w kierunku ziarniny.

Ziarniniak nabłonkowy może ulec przekształceniu w torbielowaty. Następuje to w wyniku zwyrodnienia, przeważnie tłuszczowego, komórek ziarninaaka. W miejscu, w ,którym były komórki, powstają jamy wypełnione płynem surowiczym przenikającym .z naczyń krwionośnych, resztkami rozpadłych komórek, .krzyształkami choiesteryny powstałej w wyniku zwyrodnienia tłuszczowego komórek i igłami kryształów kwasów tłuszczowych. Ziarniniak torbielowaty może przekształcić się w torbiel (cystis).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>